KVKK Politikası

 

Hakkımızda | Bilgi Toplumu Hizmetleri  | KVKK Politikası | İletişim | Nova Sünger

 

AYDIN ENDÜSTRİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ POLİTİKASI

 

Aydın Grup (bundan böyle “AYDIN GRUP” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket  olarak, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Aydın Grup, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6a698 sayılı KVK Kanunu kapsamında Aydın Grup tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Aydın Grup veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 

Adres:                    İOSB Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:38 Başakşehir-İSTANBUL
Tel:                        0 212 549 43 00
Fax:                       0 212 549 20 58
E-Posta:                  info@aydinmensucat.com.tr
Web:                      http://www.aydinmensucat.com.tr
Mersis No:               115 007 0653
KEP Adresi:              aydinmensucat@hs03.kep.tr

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Aydın Grup tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

1.    Aydın Grup, tabi olduğu ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde, kanun kapsamındaki söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacı talep etmekte ve işlemektedir.

2.    Aydın Grup, bünyesinde çalışan personellerin kişisel verilerini, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydının yapılabilmesi ve yürürlükteki 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, işe giriş aşamasında, kişilerin açık rızaları çerçevesinde elden teslim yöntemi ile elde edilmektedir.

·         Aydın Grup, işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler,  başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile Aydın Grup İnsan Kaynakları Biriminin e-posta adresine veya Aydın Grup’ un web sitesinde yer alan başvuru sistemi aday havuzuna başvuru formu vasıtasıyla yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, Linkedin  vb. gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile elde edilmektedir.

 

1.    İşbu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, belirlenen programlar kapsamında, Aydın Grup’un başvuru yapan girişimciler arasından uygun göreceği girişimciyi değerlendirmek ve bu kapsamda uygun gördüğü hibeyi ödemesinin sağlanması amacıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

2.    Aydın Grup’un faaliyet gösterdiği yerleşkesine her ne sebeple olursa olsun gelen tüm ziyaretçilerin kişisel verileri Aydın Grup’un faaliyet gösterdiği yerleşkenin güvenliğinin sağlanması, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile talep edilmekte ve işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, plaka bilgisi, kimlik bilgisi üzerinden ve güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.

3.    Aydın Grup, 3. kişi kurum ve kuruluşlarla imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında iş yaptırdığı yüklenici ve alt yüklenicilerden iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki söz konusu yükümlülüklerini yerine getirebilmek, yüklenici ve alt yüklenicilerin işlerini ifa ettikleri esnada sigortalı çalışıp çalışmadıklarını tespit ve kontrol etmek amacıyla kişisel verilerini talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler imzalanan sözleşmeler kapsamında ihale dosyası ve hak ediş dosyasından elde edilmektedir.

 

1.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Aydın Grup tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve Kurumlar Aydın Grup’un; iş ortakları ve paydaşları, tedarikçileri, danışmanları, hissedarları, şirket yetkilileri, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve Hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir.

 

1.    Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Aydın Grup’un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

 

1.    Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.aydinmensucat.com.tr  internet adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Aydın Grup , İOSB Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:38 Başakşehir-İstanbul, TÜRKİYE’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu aydinmensucat@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri öznesinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklenmesi gerekmektedir.

 

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

Aydın Grup

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız…